MHM zoekt nieuwe voorzitter en een nieuw algemeen bestuurslid

Stichting Moluks Historisch Museum (hierna: MHM), gevestigd in Sophiahof te Den Haag, neemt een belangrijke plaats in als kenniscentrum voor én van de Molukse samenleving in Nederland. Het bestuur van de stichting bestaat nu uit vijf onbezoldigde bestuursleden. Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zoekt het bestuur een nieuwe voorzitter. Ook wenst het huidige bestuur een extra lid te werven. 

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor kunst of cultuur én affiniteit hebben met de Molukse gemeenschap. Zij zijn bereid zich in te zetten voor het functioneren van de organisatie en de continuïteit ervan.  

Profiel algemeen bestuurslid (m/v/x)

 1. Houden van een helicopterview, formuleren van strategische doelen en besluiten op hoofdlijnen.   
 1. Zich kunnen identificeren met de stichting en contacten weten te leggen en onderhouden met maatschappelijk relevante partijen. Kunnen opkomen voor het belang van de stichting, rekening houdend met de waarden, normen en belangen van alle betrokkenen. Voeling houden met en zich laten voeden door de maatschappelijke omgeving. 
 1. Oog houden voor interne zwaktes en sterkten, externe kansen en bedreigingen van de organisatie en daarop bijsturen.  
 1. Vervullen van een ondersteunende en corrigerende rol. 
 1. Teamspeler die kan opereren in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen en daarin weet te verbinden. 
 1. Rekening houden met belangen, positie en verantwoordelijkheid van staf en vrijwilligers; de juiste afstand tot de operatie weten te behouden. 

Profiel bestuursvoorzitter (m/v/x)

Binnen het bestuur is de voorzitter de persoon met de meest centrale en leidinggevende taak. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en geeft samen met het bestuur sturing aan het werkproces van MHM. Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken: 

Functie-eisen 

 1. Het inhoudelijk voorbereiden van bestuursvergaderingen 
 1. Het leiden van vergaderingen en daarin zorgdragen voor een proactieve besluitvorming. 
 1. Het zorg dragen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur. 
 1. Het onderhouden van externe contacten en daarin vooral de effecten en voortgang van activiteiten verantwoorden. 
 1. Het vertegenwoordigen van de organisatie richting ministeries, gemeenten en stakeholders. 
 1. Het zich op de hoogte stellen van bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en die, voor zover relevant, in het bestuur inbrengen. 
 1. Het zich door externe deskundigen laten adviseren bijvoorbeeld over het politieke mediabeleid.  
 1. Periodiek het functioneren van de organisatie evalueren; evalueren van het bestuur en de bestuursleden aan de hand van het beleidsplan, het werkplan en de begroting. 
 1. Het voeren van functioneringsgesprekken.  

Gevraagde tijdsinzet 

 1. Bestuursvergadering: het bestuur vergadert minimaal tienmaal per jaar in de avond (iedere tweede woensdag van de maand).  
 1. Lidmaatschap Raad van Toezicht Sophiahof: de voorzitter vervult een plaats binnen de RvT Sophiahof. Vergaderfrequentie is ongeveer zesmaal per jaar.   
 1. Lidmaatschap Ronde Tafel van de Collectieve Erkenning: vergaderfrequentie is ongeveer zesmaal per jaar. 
 1. Netwerken en belangenvertegenwoordiging in het museale of maatschappelijke domein: afhankelijk van de actualiteiten 

Honorering 

MHM kent een onbezoldigd bestuur. Bestuursleden ontvangen wél een onkostenvergoeding en ook een reiskostenvergoeding van € 0,19 p/km of de daadwerkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer. 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? Stuur dan je motivatie en CV naar bestuur@museum-maluku.nl. Geef in je motivatie duidelijk aan naar welke functie je voorkeur uitgaat en welke specifieke kwaliteiten je voor MHM wilt inzetten. Reageren kan tot en met zondag 26 juni 2022. De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaats vinden op 30 juni en 1 juli en in de week van 4 juli in Sophiahof, Den Haag. 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Museum Maluku.

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
070-2005065
info@museum-maluku.nl